Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zakład Produkcyjno-Usługowy "MECHANIK S" Sp. z o. o.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:


1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Produkcyjno - Usługowy „MECHANIK S „ Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmek 32-660, Plac Kilińskiego 1; NIP: 5492285553, REGON : 120337146

2) Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych , na adres e- mail: rodo@mechanik.pl  lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usług.

4) Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług);

 • sprzedaży oferowanych produktów i usług

 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;

 • obsługi reklamacji;

 • kontaktowania się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi i handlowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą - poprzez e-mail, telefon;

 • badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów z wytwarzanych przez nas produktów oraz świadczonych usług

 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

5) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być :

 • udzielona zgoda

 • niezbędność do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. odpowiedzi na wnioski, pisma, reklamacje.

6) Przysługują Państwu prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych

 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych

 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

 • żądanie usunięcia danych,

 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych.

7) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia ( tj. firmy kurierskie , transportowe ,kancelarie prawne )

8) Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

9) Okres przechowywania danych.

 • w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, dane będą przetwarzane  przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową,

 • dane przetwarzane na potrzeby  przedstawiania ofert handlowych, marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy bezterminowo do momentu, zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.

 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;

 • okres na jaki została udzielona zgoda.

W przypadku sprzeciwu przetwarzania danych prosimy o przesłanie takiej informacji w formie wiadomości zwrotnej na adres: rodo@mechanik.pl

Podkreślamy, że Państwa dane są u nas bezpiecznie.

 

Jednocześnie informujemy, że przy braku Państwa sprzeciwu Zakład Produkcyjno-Usługowy "Mechanik S" sp.z o.o.   będzie stale przechowywać Państwa dane osobowe i korzystać z nich w celu utrzymania relacji biznesowej i wysyłania wszelakich ofert na zasadach nawiązujących do dotychczasowej współpracy.